Pradeep Kumar Singh

Janakpurdham Branch, Janakpurdham, Dhanusha

9854023310

pradeep.singh@multipurposefinance.com

Ajit Kumar Mishra

Rajbiraj Branch, Rajbiraj, Saptari

9852820169

ajit.mishra@multipurposefinance.com

Ashok Kumar Yadav

Gaushala Branch, Gaushala, Mahottari

9854024806

ashok.yadav@multipurposefinance.com

Ajit Kumar Jha

Kalyanpur Branch, Khadak, Saptari

9854024808

ajit.jha@multipurposefinance.com

Sujeet Raj Pandey

Ramgopalpur Branch, Ramgopalpur, Mahottari

9854020910

sujeet.pandey@multipurposefinance.com